تاملی بر حقوق سیاسی اقلیتها درمتون فقهی وحقوق معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فقه ومبانی حقوق اسلامی .الهیات ومعارف اسلامی.قم.قم.ایران

10.22091/rcjl.2023.9096.1016

چکیده

چکیده:

حقوق سیاسی اقلیت ها از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصی است. کشورهای اسلامی که دارای نظام حقوقی اسلام اند در همه موضوعات از جمله اقلیت ها دارای قواعد، احکام و شرایط مخصوص به خود هستند. هدف از این پژوهش بررسی مصداقی انواع اقلیت ها از جهت میزان بهره مندی از حقوق سیاسی در متون فقهی شیعی از یک سوی و حقوق بین الملل خصوصی از سوی دیگر است. کشور جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان case study در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.اقلیتها درحقوق بین الملل شامل اقلیتهای مذهبی ،نژادی ،قومی نیز میگردند ولی درحقوق اسلامی منظور ازاقلیتها ،تنهااقلیتهای مذهبی می باشد زیرانژاد وقومیت نمیتواند مبنای تفاوت شهروندان درحقوق وتکالیف گردد .ازنظر منطقی میان دوعرصه متون اسلامی وحقوق بین الملل خصوصی ،رابطه عموم وخصوص من وجه مورد بررسی قرارگرفته وسایر نسب اربعه نیز مورد تحلیل قرار گرفته است .موضوعات مهمی چون امکان وعدم امکان تصدی وکالت وقضاوت وپذیرش وعدم پذیرش شهادت اقلیتهای شناخته شده زرتشتیان ،مسیحیان وکلیمیان ونیز اقلیتهای شناخته نشده مورد بررسی قرارگرفته است .مستند به آیات قرآن کریم بویژه آیه نفی سبیل سوره نساء آیه ۱۴۱نمیتوان هرگونه مسولیتی مثل امر خطیر قضا ءرا به کافران سپرد این موضوع از قواعد آمره حقوق بین الملل اسلام می باشد ،درعین حال به اقتضای زندگی مسالمت آمیز با کفار دمی وتحت قاعده جزیه می توان بسیاری از مباحث حقوق بین الملل خصوصی راپوشش داد .روش تحقیق استنباطی – تحلیلی و ابزار گرد آوردی اطلاعات کتابخانه ای و آماری بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات