اهداف و چشم انداز

هدف‌ مجله پژوهش های فقهی مسائل مستحدثه نشر نتایج پژوهش‌ نظام‌مند و مسأله‌ محور درکلیه‌رشته‌های‌ مرتبط با فقه با رویکرد مسائل جدید فقهی  است. به‌منظور دریافت اعتبار درجه علمی- پژوهشی مجله، رعایت موارد زیر الزامی است:

1- پژوهش‌های  بنیادی در حوزه مطالعات مسائل جدید فقهی با تأکید بر پاسخگویی بر مسائل معاصر

2- تحقیقات کاربردی در حوزه تخصصی مرتبط

3- ایجاد فضای علمی مناسب برای تحلیل و نقد دیدگاههای فقهی و حقوقی با ملاحظه تطبیقی بودن

4- زمینه‌سازی برای تعامل علمی و گسترش فضای بحث آزاد

5- تحلیل و ارزیابی مسائل و دیدگاههای معاصر در حوزه فقه  تطبیقی و حقوق 

6- دارای فرضیه و استدلالی­ بودن.

7- ابتکار و نوآوری و به روز بودن موضوع.

8- تتبع و استفاده از منابع متعدد اصلی و جدید. به ویژه نگاه به نظرات فقها و حقوق دان های  معاصر.

9- شیوه نگارش و رعایت قواعد ویراستاری در مقالات ارسالی ضروری است.

تنها مقاله‌هایی قابل بررسی است که قبلاً منتشر نشده‌اند و نویسنده متعهد به‌عدم‌نشر آنها در جای دیگر است. در ضمن مقاله‌های‌ ارائه‌ شده برای‌‌ بررسی‌و چاپ نباید هم‌ زمان به‌مجله‌های‌دیگر ارائه ‌شده‌باشند. زبان‌نشریه، فارسی ‌است. ازنقل­ قول‌های غیرفارسی در متن مقاله خودداری شود مگر در مواردی که فهم یک عبارت موضوعیت داشته باشد.

در این نشریه مقالاتی که با موضوعات زیر مرتبط باشند مورد پذیرش و بررسی و در نهایت تایید قرار می گرید.

1) فقه و حقوق مذاهب مختلف اسلامی.

2) فقه مدنی و جزایی.

3) فقه اقتصادی.

4) فقه محیط زیست.

5) حقوق مدنی.

6) حقوق جزا و جرم شناسی.

7) حقوق نفت و گاز.

8) حقوق بین الملل اسلامی.

9) حقوق عمومی.

10) فقه حکومتی و سیاسی.