فرایند پذیرش مقالات

 • دریافت مقاله  از سامانه دوفصلنامه پژوهش های فقه تطبیقی و حقوق   http://rcjl.qom.ac.ir
 •  در مرحله نخست مقاله از طریق سامانه سمیم نور مشابهت یابی می شود. 
 • در صورت عدم مشابهت، مقاله از حیث مطابقت با ضوابط بررسی می شود و در صورتی که فاقد ضوابط اولیه باشد (مشخصات نویسندگان کامل وارد نشده باشد، تعهد نامه و فرم عدم تعارض منافع ضمیمه نشده باشد ) مقاله برای تکمیل به نویسنده عودت داده می شود.
 • پس از تکمیل اطلاعات توسط نویسنده،  سر دبیر به ارزیابی اولیه مقاله می پردازد (در این مرحله سردبیر مقاله را بر اساس استانداردها و اولویت های مجله بررسی می کند. مقالاتی که فاقد این معیارها هستند مورد پذیرش قرار نمی گیرند.)
 • در صورت عدم تایید، اعلام به نویسنده مسئول حدکثر تا  یک هفته بعد از ارسال 
 • در صورت تایید اولیه توسط سردبیر ارسال نامه به نویسنده جهت برخی اصلاحات احتمالی اولیه مقاله
 • ارسال مقاله به داوران
 • نشست هفتگی با سر دبیر مجله جهت رفع برخی از ابهامات در مقالات
 • ارسال پشنهادات اصلاحی داوارن،  بعد از ارزیابی به نویسنده یا نویسندگان مسئول
 •  ارسال مقاله به داور نهایی بعد از انجام اصلاحات
 • در صورتی که مقاله مورد تایید نهایی داوران قرار گیرد اماده طرح درجلسه هیئت تحریریه می شود.
 • تصمیم گیری نهایی در باره پذیرش یا عدم پذیرش مقالات در جلسه هیئت تحریریه
 •  ارسال مقاله های تایید شده هر شماره به بخش ویراستاری سامانه فصلنامه
 • ارسال مقاله های ویراستاری شده به صفحه آرا از طریق سامانه
 • ارسال مقاله های صفحه آرایی شده به نویسندگان چهت بازبینی و تایید نهایی  (در صورت هرگونه مغایرت در نام و مشخصات نویسندگان و یا جابجا شدن صفحات و جدولها و نمودارها باید به سامانه نامه بفرستند)
 • مرحله چاپ الکترونیکی مجله در سامانه فصلنامه