اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 31
تعداد پذیرش 2
تعداد عدم پذیرش 6

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان پذیرش 118 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 96 روز