اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 44
تعداد پذیرش 16
تعداد عدم پذیرش 9

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان پذیرش 143 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 81 روز