درباره نشریه

درباره دوفصلنامه

 ·         کشور محل چاپ :  ایران

 • ·         ناشر:  دانشگاه قم
 • .          نوع مجله: علمی - بدون رتبه 
 • ·         شماره مجوز نشر: 38871
 • ·         شاپای الکترونیکی: 0000-0000
 • ·         وضعیت چاپ:   الکترونیکی
 • ·         نوبت‌های چاپ:  دوفصلنامه 
 • ·         زبان مجله:  فارسی  و انگلیسی(چکیده و منابع)
 • ·         حوزه  تخصصی: فقه تطبیقی و حقوق و مسائل مستحدثه
 • ·         هزینه چاپ مقاله: رایگان
 • ·         دسترسی رایگان و آزاد به مقالات:بلی
 • ·         نمایه شده در پایگاه های بین المللی: بلی
 • ·         نوع  داوری: داوری بسته  و حداقل 2 داور
 • ·         زمان داوری:  حداقل 8 هفته
 • ·         ایمیل مجله:  rcjl@qom.ac.ir