بررسی و کاربرد قواعد تقیه و نفی سبیل در روابط کشور اسلامی با سایر کشورها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 الهیات و معارف اسلامی ، فقه ومبانی حقوق، ایران، دانشگاه قم، شهر قم

2 الهیات ومعارف اسلامی، فقه ومبانی حقوق،ایران دانشگاه قم،شهر قم

10.22091/rcjl.2023.9113.1018

چکیده

امروزه بینش‌های متفاوتی در گستره‌ روابط بین‌کشورها وجود دارد. شاید بتوان روابط بین‌الملل و تبیین مقررات و قوانین بین کشو‌رها را به صورت وسیع کنونی به زمان بعد از جنگ‌های جهانی مرجوع نمود. ظهورشریعت اسلام وبه تبع آن قوانین قرآن در اواخر قرن ششم میلادی در عربستان اثرشگرفی بر تمدن جهان داشته است، بعد از غیبت امام معصوم ع به نظر می‌رسد به علت نبود حکومت اسلامی شیعی و نداشتن قدرت حاکم این آثار اسلامی کم‌رنگ شد ،اما امروزکه شیعیان به خواست خدا حکومتی مقتدر دارند، عالمان ومتخصصان علم فقه وحقوق موظف‌اند با قواعد فقهی و حقوقی موجود ارتباط شایسته‌ای با کشورهای دیگر با حفظ عزت اسلام و مسلمین برقرارکنند.در این پژوهش قصد آن نمودیم که با بررسی قواعد فقهی تقیه و نفی‌سبیل، بازتاب آن را بر روابط سیاسی در جهت ارتقای کشور ایران، بر طبق فتاوای فقهای معاصر تحلیل نماییم. چگونگی رعایت مصلحت و عزت مسلمانان طبق قاعده نفی‌سبیل وتقیه دیپلماتیک باکشورهایی مانند چین و روسیه‌که دارای وجه سیاسی بین المللی هستند ونیزبحث جدید فقه هسته‌ای در تطابق با قاعده نفی سبیل و نظر رهبری نسبت به داشتن انرژی هسته‌ای را بررسی می‌نماییم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات