مطالعه تطبیقی صحت خرید و فروش کودک ممیز در فقه مقارن و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران(پردیس فارابی قم)

2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدگان‌ فارابی دانشگاه تهران

10.22091/rcjl.2023.9094.1015

چکیده

خرید و فروش کودک ممیز به عنوان تصرف مالی که مبتنی بر قصد و اختیار می‌باشد، میان فقهای اسلامی و حقوق‌دانان ایرانی مورد چالش قرار گرفته است. بررسی و ارزیابی دیدگاه‌های قابل طرح در مسئله صحت و بطلان خرید و فروش کودک ممیز و دست‌یابی به دیدگاهی شایسته هدف این پژوهش است. پژوهش حاضر، توصیفی‌تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای چنین دست یافت که مشهور ‌‌فقهای امامیه و شافعی‌ها خرید و فروش کودک را باطل دانسته و در مقابل، برخی با وجود رشد کودک یا کم ارزش بودن مورد معامله قائل به صحت شده‌اند. در دیدگاه میانه‌ای، داد و ستد کودک ممیز به طور مطلق باطل دانسته نشده، بلکه در صورت وجود اذن و اجازه ولی، معتبر می‌باشد که مورد پذیرش برخی از فقهای امامیه و مذاهب اهل سنت قرار گرفته است. برخی از حقوق‌دانان ایرانی نیز به این دیدگاه میانه فقها متمایل شده و بر اساس آن از ماده 1211 ق. م. گرته برداری کرده‌اند. نظر نگارنده بر این است که علاوه بر اذن ولی کودک ممیز، رشد او نیز مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات