مسئولیت مدنی کاهش ارزش پول با تاکید بر فقه امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم

چکیده

چکیده

یکی از مهمترین اهداف در مسئولیت مدنی در حقوق قرار گرفتن زیاندیده در وضع قبل از ورود زیان است در مسئولیت قرار دادی نیز وحدت و تماثل بین موضوع و مقدار دین ومیزان پرداخت یکی از تعهدات قرار دادی است . از نظر عرف با پرداخت مبلغ معادل دین مدیون بری الذمه میشود .درتعهدات و دیونی که موضوع دین یا تعهد پول است در فاصله ایجاد دین تا ادا آن بویژه در تعهدات مدت دار ممکن است نوساناتی در ارزش پول ایجاد و قدرت خرید پول کاهش یابد پرداخت و انجام موضوع تعهد به میزان زمان ایجاد موجب این سوال و تردید میشود که آیا پرداخت به این مقدار زیان وارده به زیاندیده راجبران میکند و موجب برائت ذمه مدیون میشود پس سوال اصلی در این تحقیق این است که آیا مسئولیت جبران این کاهش ارزش یا به عبارت بهتر کاهش قدرت خرید پول بر عهده مدیون است یا خیر. در پاسخ به این سوال در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که با تحلیل ونگرش جامع ماهیت پول از نظر اقتصادی و حقوقی وبر مبنای اصول فقهی و حقوقی , و عرف عقلا مسئولیت جبران این کاهش در صورتی که عرفا شدید و غیر قابل تسامح باشد بر عهده مدیون است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

civil liability of reduce of money value with emphasis on emmamieh jurisprudence

نویسنده [English]

  • Rezahossein gandomkar
department of private law faculty of lae university of qom
چکیده [English]

چکیده

یکی از مهمترین اهداف در مسئولیت مدنی در حقوق قرار گرفتن زیاندیده در وضع قبل از ورود زیان است در مسئولیت قرار دادی نیز وحدت و تماثل بین موضوع و مقدار دین ومیزان پرداخت یکی از تعهدات قرار دادی است . از نظر عرف با پرداخت مبلغ معادل دین مدیون بری الذمه میشود .درتعهدات و دیونی که موضوع دین یا تعهد پول است در فاصله ایجاد دین تا ادا آن بویژه در تعهدات مدت دار ممکن است نوساناتی در ارزش پول ایجاد و قدرت خرید پول کاهش یابد پرداخت و انجام موضوع تعهد به میزان زمان ایجاد موجب این سوال و تردید میشود که آیا پرداخت به این مقدار زیان وارده به زیاندیده راجبران میکند و موجب برائت ذمه مدیون میشود پس سوال اصلی در این تحقیق این است که آیا مسئولیت جبران این کاهش ارزش یا به عبارت بهتر کاهش قدرت خرید پول بر عهده مدیون است یا خیر. در پاسخ به این سوال در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که با تحلیل ونگرش جامع ماهیت پول از نظر اقتصادی و حقوقی وبر مبنای اصول فقهی و حقوقی , و عرف عقلا مسئولیت جبران این کاهش در صورتی که عرفا شدید و غیر قابل تسامح باشد بر عهده مدیون است .پول مثلی است و قدرت خرید حیث تقییدی آن و از اوصاف حقیقی پول محسوب می گردد.روش این تحقیق توصیفی و تحلیلی است ابتدا موضوع شناسایی و بررسی و سپس تحلیل و حسب موضوع مورد بررسی و نقد قرار گرفته است و نظر مناسب انتخاب شده است. پول دارای ارزش اعتباری است و کاهش شدید آن قابل جیران است .

کلید واژه ها: پول، مثل ، قیمت ، ضمان، قدرت خرید

کلیدواژه‌ها [English]

  • پول
  • مثل
  • قیمت
  • ضمان
  • قدرت خرید