واکاوی مبانی و معاییر اطاعت زن از شوهر در اشتغال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

2 دکتری تخصصی فقه و حقوق - مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت‌حیدریه

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تربت‌حیدریه. (نویسنده مسئول)

چکیده

مسأله اطاعت زن از شوهر، مبتنی بر پذیرش ریاست مرد بر خانواده است. این پذیرش مستند به نصوص شرعی است و فقها نیز آن را امری مسلم دانسته‌اند. فقهای مذاهب اسلامی و حقوقدانان مذهب جعفری درباره محدوده اطاعت زن از شوهر، با توجه به رعایت حقوق طرفین، حق بیش‌تری برای مرد به جهت ریاست (قوامیت) و یا وظیفه و مسئولیت وی به‌منظور سعادت خانواده و حفظ کیان آن در نظر گرفته‌اند، در‌عین‌این‌که بر این باور هستند الزامات مربوطه که به‌طور کل در دو مقوله استمتاع و خروج از منزل خلاصه می‌شود اطلاق نداشته، بلکه به‌صورت موردی و نسبی است. این پژوهش که با روش اندیشه ورزی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای ساماندهی شده، معاییر اطاعت زوجه از شوهر در امور حقوقی، ازجمله اشتغال را با استناد به نصوص شرعی، مبتنی بر ضوابطی همچون: نفی ظلم و بخل و تعدی به حقوق زوجه و نفی اضرار به وی می‌داند.
حائری، محمدحسن؛ میرنوربخش، سیدمحمود؛ معصومی حصاری، سعیده. (1402). واکاوی مبانی و معاییر اطاعت زن از شوهر در اشتغال، پژوهش‌های فقهی مسائل مستحدثه. 1 (1)، 256-236.  Doi: https://doi.org/8

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the basics and criteria of wife's obedience to husband in employment

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hassan Haeri 1
 • Seyyed Mahmood Mirnourfakhsh 2
 • saeideh masuomi hesary 3
1 Professor, Faculty of Islamic Jurisprudence and Theology, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
2  PhD in Islamic Jurisprudence and Law, Visiting Professor, Islamic Azad University, Torbat Heidarieh-based Branch, Iran,
3  MA in Islamic Jurisprudence and Law, Islamic Azad University, Torbat Heidarieh-based Branch, Iran, (Corresponding Author)
چکیده [English]

Analyzing the Rudiments and Criteria for Wife's Obedience to Husband’s Wish in Right to Work in Islamic Jurisprudence
Mohammad Hassan Haeri *   |   Seyyed Mahmoud Mirnoorbakhsh**   |   Saeideh Masoumi Hessari***
Received: 2023 May 28  |   Recieved in revised form: 2023 Jul 2   |   Accepted: 2023 Aug 17   |   Published: 2023 Oct 23
Abstract
The issue of a woman's obedience to her husband is rooted in the belief in the man's leadership within the family. This belief is supported by Shariah texts and is commonly accepted by Islamic jurists. Scholars from Islamic schools of thought, including the Jafari sect, have discussed the extent of a woman's obedience to her husband. They consider the preservation of the family's well-being and happiness, as well as the fulfillment of rights, to be the man's primary responsibility as the head (Qawāmiyyah) of the household. However, they also acknowledge that specific requirements, such as the wife's freedom to sexually enjoy herself (Istimtā’) and leave the house, are not universally applicable and should be determined based on individual circumstances. This research, conducted through a descriptive-analytical approach and utilizing library resources, explores the criteria for a wife's obedience to her husband in legal matters, including employment. These criteria are derived from Shariah texts and include factors such as the prohibition of cruelty, greed, and the violation of the wife's rights, as well as the avoidance of harm to her.

Haeri, M.H. Mirnoorbakhsh, S.M. & Masoumi Hessari, S. (2023) Analyzing the Rudiments and Criteria for Wife's Obedience to Husband’s Wish in Right to Work in Islamic Jurisprudence. Quarterly of New Perspectives in Islamic Jurisprudence, 1 (1) 236-256. Doi: https://doi.org/.

کلیدواژه‌ها [English]

 • obedience
 • wife
 • husband
 • marriage
 • family

نتیجه

مسأله اطاعت زن از شوهر، مبتنی بر پذیرش قوامیت و ریاست مرد در خانواده با توجه به‌ نصوص شرعی است و فقها ریاست شوهر را امری مسلم دانسته‌اند و قائل بر این هستند که زوجین در مقابل یکدیگر، به اجرای حقوق متقابل موظفند که بعضی از این حقوق، الزامی و تکلیف بعضی دیگر غیر الزامی از نوع حق است؛ اما در این فقره حقوق زوج به جهت مصالح خانواده و استحکام بنای آن، بیش‌تر است. در این زمینه بین فقهای مذاهب اسلامی و حقوقدانان اختلافات جزئی وجود دارد؛ چنان‌که فقها قائل به ریاست شوهر هستند اما حقوقدانان ریاست مرد را وظیفه اجتماعی دانسته، مسئول سعادت خانواده تلقی می‌نمایند. همچنین در بحث خروج از منزل بین فقهای عامه و امامیه اختلاف است؛ چنان‌که اغلب فقهای عامه با استناد به روایات منقول، قائل به کسب اجازه شوهرند ولی فقهای امامیه در این فقره دیدگاه موسعی دارند. معیارهای اطاعت زوجه از شوهر در مورد اشتغال به‌طورکلی به موارد استمتاع و بهره‌گیری جنسی از زن و خروج وی از منزل خلاصه می‌شود. البته این اطاعت اطلاق ندارد و بر این الزامات استثنائاتی نیز وارد است، چنان‌که اگر زن در این فقره با عذر شرعی مواجه باشد، تمکین خاص در شمار حق بوده، الزامی ندارد. ضمن این‌که مبحث خروج از منزل مصادیقی همچون حق اشتغال را در برمی‌گیرد که شوهر با توجه به ‌نصوص شرعی و الزامات قانونی، قادر به ‌منع زن از اشتغال و خصوصاً تحصیل زن به جهت فریضه شرعی بودن و همچنین مصالح تربیت فرزندان نیست، مگر این‌که اشتغال و تحصیل، موجب آسیب به امور خانواده یا تربیت اولاد بشود و یا با شئونات خانوادگی و حیثیتی زوجین معارض باشد. بدیهی است که اطاعت زوجه از شوهر مبتنی بر ضوابطی همچون نفی ظلم و تعدی به‌ حقوق زوجه و نفی اضرار به‌ وی با استناد به نصوص شرعی است.

 1. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی (1424 ق)، الاحادیث العشره، بیروت: دار الشعائر.
 2. ابن فارس زکریا، احمد (1404 ق)، معجم مقائیس اللغه، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
 3. ابن قدامه، عبدالله بن احمد (1388 م)، المغنی، بدون طبع، مصر: المکتبه القاهره.
 4. ابن منظور، محمد بن مکرم (1414 ق)، لسان العرب، بیروت: دار صادر.
 5. اسدی، لیلا (1385 ش)، «اشتغال زن در خانواده»، ماهنامه دادرسی، شماره 55.
 6. امام خمینی، سید روح‌الله (1425 ق)، تحریر الوسیله، ترجمه علی اسلامی.
 7. امامی، سید حسن (بی‌تا)، حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیه.
 8. برقی، احمد بن محمد (1371 ق)، المحاسن، قم: دار الکتب الاسلامیه.
 9. بهوتی حنبلی، منصور بن یونس (بی‌تا)، کشاف القناع عن متن الاقناع، بیروت: دارالکتب العلمیه.
 10. جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر (1385 ش)، ترمینولوژی ‌حقوق، تهران: گنج دانش.
 11. جمعی از پژوهشگران (1426 ق)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌البیت (ع)، قم: موسسه دائره المعارف فقه اسلامی.
 12. حر عاملی، محمد بن حسن (1409 ق)، وسائل الشیعه، قم: موسسه آل البیت (ع).
 13. حکیم، سید محسن (1416 ق)، مستمسک عروه، قم: دار التفسیر.
 14. خطیب شربینی، محمد بن احمد (1415 ق)، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، بیروت: دار الکتب العلمیه.
 15. خویی، سید ابوالقاسم (1410 ق)، منهاج الصالحین، قم: نشر مدینه العلم.
 16. زحیلی، وهبه (بی‌تا)، الفقه الاسلامی و ادلته، سوریه: دارالفکر.
 17. صاحب جواهر، محمدحسن بن محمدباقر (1404 ق)، جواهر‌الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: دار ‌احیاء‌التراث العربی.
 18. صفایی، سید حسین و اسدالله امامی (1396 ش)، مختصر حقوق خانواده، تهران: نشر میزان.
 19. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم بن عبدالعظیم (1409 ق)، عروه‌الوثقی، بیروت: موسسه الاعلمی.
 20. طریحی، فخرالدین (1406 ق)، مجمع‌البحرین، تهران: کتاب‌فروشی مرتضوی.
 21. طوسی، محمد بن حسن (1387 ق)، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران: المکتبه المرتضویه.
 22. علامه حلی، حسن بن یوسف (1413 ق)، قواعد الاحکام الشرعیه فی فقه الامامیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
 23. علامه طباطبایی، سید محمدحسین (1417 ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر نشر اسلامی.
 24. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله (بی‌تا)، کنز العرفان فی فقه القرآن، ترجمه عقیقی بخشایشی، قم: نشر قدس.
 25. کاتوزیان، امیر ناصر (1385 ش)، حقوق خانواده، تهران: نشر میزان.
 26. کاسانی، ابوبکر بن مسعود (1406 ق)، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت: دارالکتب العلمیه.
 27. کلینی، محمد بن یعقوب (1407 ق)، الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
 28. لطفی، اسدالله (1388 ش)، حقوق خانواده، تهران: انتشارات خرسندی.
 29. محقق حلی، جعفر بن حسن (1408 ق)، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: اسماعیلیان.
 30. محقق حلی، جعفر بن حسن (1418 ق)، المختصر النافع فی فقه الامامیه، قم: موسسه المطبوعات الدینیه.
 31. محقق‌ داماد، مصطفی (1390 ش)، بررسی فقهی ‌حقوق‌ خانواده نکاح و انحلال آن، تهران: مرکز ‌نشر اسلامی.
 32. مروارید، علی‌اصغر (1410 ق)، سلسله الینابیع الفقهیه، بیروت: دار التراث.
 33. مقدس اردبیلی، احمد (بی‌تا)، زبدة‌البیان فی احکام القرآن‌، تهران: مکتبه‌الجعفریه.
 34. مقری فیومی، احمد (بی‌تا)، مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم: منشورات دار الرضی.
 35. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران (1384 ش)، تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
 36. منصوری، فرنگتاج (1387 ش)، «اقامتگاه شخص حقیقی»، ماهنامه حقوقی کانون، شماره ۸۷.
 37. نراقی، مهدی (1377 ش)، جامع السعادات، ترجمه جلال‌الدین مجتبوی، تهران: نشر حکمت.
 38. هدایت نیا، فرج‌الله (1385 ش)، حقوق مالی زوجه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.