نقد دیدگاه فاضل مقداد از عنوان مجرمانه محاربه با رویکرد ماده 279 قانون مجازات اسلامی 1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22091/rcjl.2024.10257.1037

چکیده

مقاله پیش‌رو، مناقشه بر چند فراز، از تفسیر فاضل مقداد پیرامون "محاربه" تدوین گردیده، با این پرسش که چرا این فقیه و مفسِّر بزرگ بر آن است که: «محاربه الله...عند الفقهاء کل ‌من‌ جرّد السلاح لإخافةالناس... من‌اهل الریبه کان او لم‌یکن...فهو محارب»؟! از جمله مناقشه بر عبارت"عندالفقهاء" می باشد، با این وصف که می‌دانیم، جمع محلای به" ال"افادۀ عموم می‌کند، یعنی‌کل فقهاء نظرشان چنین است. پس از بررسی آثار فقهاء گذشته، از جمله شیخ مفید، شیخ الطائفه و شاگردان ایشان تا به فقهای معاصرِ خود فاضل مقداد، مشاهده می‌شود که نظرات مغایر و مخالف با بیان ایشان، درباره قید "اهل الریبه کان اولم‌یکن" در کتب فقهی گذشته، وجود دارد. بلکه برخی از فقهای گذشته به وضوح اعلام کرده‌اند که محارب، کسانی هستند که اهل دغاره و ریبه باشند، و مفهوم لغوی این قید نیز با عنوان "أشقیاء" تفسیر می‌گردد. فقهای متعددی از ابهامات موجود در قید مذکور و مدخلیت یا عدم مدخلیت آن انتقاد کرده‌اند. از آنجایی که این منبع فقهی به عنوان مرجع مهم در ارتباط با اصل 167 قانون اساسی مورد رجوع قرار می‌گیرد، ضروری است که این نقدها در چارچوب تفسیر مضیّق از عبارت مجرمانه در ماده 279 قانون مجازات اسلامی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. بنابراین، نتیجه این تحقیق توصیه به اصلاح ماده 279 قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Criticism of Fazel Mogdad's view on the criminal title of Moharebeh with the approach of Article 279 of the Islamic Penal Code 2012

نویسندگان [English]

  • amirhamzeh salarzaei
  • gamileh afroushteh
University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

In this paper, we entered the conflict seriously impact the autonomous Knzalrfan The question is to wonder why this great commentator writes: " Fighting with Muslim enmity against God and Rsvlh" And Alfqha’ of my bed ... I come from the people Alrybh Lakhafh Alslahan Jared Kahn Kahn him he Ansy Fhv Zkra void at war?! He says: Alfqha’ bed Mahalla ie, the "L" convey to the public the whole jurists think so However, when we last great jurists works of Sheikh Mufid, Sheikh Fadhil Altayfh and his students to contemporary scholars have seen in detail Miqdad, happening on "Han Kun Alryb from Ulm Yakan" not only did not see Rather, it expressly said they often see Ynny enemy of those who are Darh and from Ribe and literally means Shqya’. This is necessary because the threat of criminal categories important cases in our society and in accordance with Article 167 of the constitution Tfsyry- important sources of law are referred to criminal courts Unknown learned to refine them and disputed the view of the example of the necessity and effectiveness of the courts' rulings will be great and will often prevent the execution of human beings. This article is in a so-called claim: According to the spirit and rules set forth in verse waging war against the armed Ashqya’ and corruption Which is targeted for looting and even body and soul to their invasion And the judge to fit the crime can be one or more penalties than they command.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moharebeh
  • author of Kanz al-Irfan
  • and al-Fiqaha
  • Ahl Riba
  • critique
  • article 279