بازپژوهی فقهی-حقوقی حکم وضعی وتکلیفی پزشک در سقط جنین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشگاه ایلام

2 دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه ایلام

10.22091/rcjl.2024.10022.1034

چکیده

این پژوهش دارای دوبخش است: بخش اول؛ حکم وضعی ومسئولیت پزشک در سقط جنین که بر اساس علم وجهل، مهارت وعدم مهارت داشتن پزشک متفاوت است. بخش دوم؛ حکم تکلیفی پزشک است که بر اساس انگیزه های اسقاط جنین تفاوت دارد. سقط جنین ممکن است به انگیزه پنهان کردن عمل شنیع زنا وحفظ آبروی خانواده ، انگیزه نجات دادن مادر درصورتی که ادامه حاملگی حیات مادر یاحیات جنین ومادر را تهدید کند، پیشگیری از انتقال بیماریهای خونی مانند بیماری هموفیلی، رهایی از بوجود آمدن کودک ناقص الخلقه ، پیشگیری از سرایت صفات ارثی و... باشد. در این راستا حکم تکلیفی ومسئولیت یارفع مسئولیت پزشک منوط به مشروعیت وعدم مشروعیت سقط است. به نظربعضی از فقها باید علل و اسباب ضروری بودن اسقاط جنین به طور قطع ثابت شود و نتایج مترتب بر آن یقینی وملاک ومصلحتی که از آن استفاده می شود بر ملاک و مصلحت ممنوع بودن برتری داشته باشد. باتوجه به اینکه امروزه اسقاط جنین توسط پزشک زیاد و میتلا به جامعه است، لذا شناخت حکم وضعی و تکلیفی پزشک در موارد پیش گفته و مسئولیت های مترتب بر آن باز پژوهی این مساله را به بایدی بایسته مبدل ساخته است. .این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی مسئولیت سقط جنین توسط پزشک وکادر پزشکی درموارد متعدد را مورد بررسی قرارداده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential-legal reciting of the ordinal and assigned verdict of the physician in the abortion

نویسندگان [English]

  • Parviz Bagheri 1
  • abdulgabar zargoshnasab 2
2 Assoc. Prof of law & Jurisprudence Dep. Ilam University
چکیده [English]

The present research consists of two parts; the first deals with the ordinal judgment and physician liability in committing abortion on the basis of awareness or unawareness, skilled and non-skilled of the physician. The second part is the assigned verdict of the doctor and on the basis of the motive of abortion it has various types. The motive of abortion may be for hiding adultery or keeping the honor of the family, may be for the saving of the mother while pregnancy may threaten the life of the mother, the gene or both, may be to prevent the expansion of blood diseases such as hemophilia, to prevent the birth of an abnormal child, to prevent the transition of the hereditary characteristics and etc. in the other word, the assigned verdict, and liability or acquittal of the physician will be subjected to the legality or illegality of the abortion. Some jurists believe that the reasons and causes of the abortion must be certainly approved and the results have to be certain and policy derived from it has to be superior to the prohibited policy. As today the abortion by doctors happen a lot and the society daily experience it, therefore, recognizing the ordinal and assigned verdict and legal liabilities of the doctors, is essential. The present paper has been done through descriptive- analytical method and scrutinizes the various cases of the doctor and doctor’s team who commit the abortion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • physician"
  • assigned verdict"
  • ordinal judgment"
  • abortion"
  • , "
  • physician team"