بررسی حکم سب مومن در ادله از منظر فقهای امامیه و اهل سنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه قم

10.22091/rcjl.2024.10651.1046

چکیده

یکی از اصول بنیادین و ارزشی هر فرد در جامعه شخصیت فردی و اجتماعی و منزلت و کرامت فرد است که مورد تاکید دین اسلام قرار گرفته است لذا هرگونه توهین و تحقیر و فحش و ناسزا به منزلت و کرامت انسان، مورد نهی قرار گرفته است. سب مومن به معنای دشنام و ناسزاگویی است که در برخی ابواب فقهی مثل حدود و مکاسب محرمه مورد بحث قرار گرفته است. موضوع سب از مسائل نخستین در جهان است که دارای ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی اخلاقی وسیع و جنبه های روانی و تبلیغاتی بسیاری می باشد. بنابراین باتوجه به اهمیت این بحث، این پژوهش ضمن بررسی مفهوم سب به بررسی حکم سب مومن از منظر فقهای امامیه و اهل سنت پرداخته است. نتایج بدست آمده از بررسی ادله، حاکی از این است که سب مومن در شرع مقدس اسلام از دیدگاه تمام مذاهب اسلامی، حرام است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The ruling on cursing a believer based on evidence from the jurisprudential scholars of the Imamiyya and Sunnis

نویسنده [English]

  • fateme ansari
qom
چکیده [English]

According to the principles of the religion of Islam and the arrogance of every individual in the society of individual and social character, status and dignity of an individual, there is a source of affirmation of the religion of Islam, a decision that has been imposed on him, so he has become a mockery of humiliation, humiliation, obscenity, and denigration of the status and dignity of a human being, a source of prohibition of a decision His room was gone. Cursing a believer has the meanings of “dishnam” and “naszagwiyy” in the jurisprudential chapters, such as limits and forbidden gains, which is subject to discussion and decision-making. The topic is a wide-ranging topic of various political, social, moral and ethical issues in my home. I would like to point out the importance of this research, as it explains the concept of insulting a believer and the ruling on insulting a believer from the Imami and Sunni jurisprudential theorists. As a result, there is a lot of evidence to suggest that insulting a believer in the sacred law of Islam, as taught by all Islamic schools of thought, is forbidden. This is a very descriptive and analytical discussion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nasza
  • Dashnam
  • Wahin
  • insulting someone
  • obscenity
  • تاریخ دریافت: 04 اردیبهشت 1403
  • تاریخ بازنگری: 25 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 05 خرداد 1403