مبنا یابی فقهی حق بر سلامت باروری زنان با نگاهی به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان ،ایران

2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران.

10.22091/rcjl.2024.10681.1050

چکیده

حق بر سلامت یکی از حقوق بنیادین بشر است که ریشه در حق حیات دارد . در نظام حقوقی اسلام با توجه به لزوم حفظ نفس این حق بر سایر حقوق و تکالیف حاکم است . یکی از ابعاد حق بر سلامت شهروندان ،حق بر سلامت باروری زنان است. با توجه به این که سلامت زنان به عنوان شاخص توسعه یافتگی کشورها به شمار می رود دولتها موظف به تامین سلامت باروری زنان هستند . در نظام حقوقی ایران نیز اهتمام ویژه ای نسبت به سلامت مادران باردار وجود دارد تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که رویکرد سلامت محوری به طور ضمنی در آن دیده می شود ،گام موثری در جهت تامین سلامت باروری زنان می باشد .

این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی ضمن مداقه در مبانی فقهی امامیه در خصوص سلامت باروری مادر ،تحلیل برخی قوانین موجود به تبیین جایگاه حق بر سلامت جسمی و روحی مادران باردار به عنوان یکی از حقوق شهروندی پرداخته است. برآیند بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که حق بر سلامت باروری مادر دارای مبانی متقنی در فقه امامیه می‌باشد. حفظ کرامت انسانی ،عدالت محوری ممنوعیت اضرار ار به غیر و نفی عسر و حرج از مهمترین مبانی فقهی حق بر سلامت باروری است .تحلیل مبانی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بیانگر این نکته می باشد که که قانون گذار نسبت به اصولی چون کرامت و عدالت و نفی اضرار به غیر و نفی عسر و حرج اهتمام داشته است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential foundation of the right to women's reproductive health with a look at the family protection law and the youth of the population

نویسندگان [English]

  • Maryam Aghaie Bajestani 1
  • Simin Rajabi 2
1 Assistant Professor Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Semnan Branch ,Islamic Azad University , Semnan ,Iran
2 PhD student in private law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

The right to health is one of the basic human rights, which is rooted in the right to life. In the Islamic legal system, due to the necessity of self-preservation, this right prevails over other rights and obligations. One of the aspects of citizens' right to health is the right to women's reproductive health. Considering that women's health is considered as an indicator of countries' development, in international documents such as the Charter of Women's Reproductive Rights, couples have the right to freely and responsibly choose the number of children and the distance between them and access. Necessary training for health and reproductive health is mentioned. And governments are obliged to provide women's reproductive health. In Iran's legal system, there is a special concern for the health of pregnant mothers, which is evidenced by the existence of various regulations of the Ministry of Health. The approval of the family and youth protection law, which implicitly includes a health-oriented approach, is an effective step towards ensuring women's reproductive health.

This research, with a descriptive and analytical method, while examining the legal foundations of Imamia regarding maternal reproductive health, analyzed some existing laws to explain the position of the right to the physical and mental health of pregnant mothers as one of the citizenship rights. The results of the conducted studies indicate that the right to reproductive health of the mother has valid foundations in Imami jurisprudence. Preservation of human dignity, central justice, prohibition of harm and negation of hardship and embarrassment are among the most important jurisprudential foundations of the right to reproductive health. The basic analysis of the articles of the Family and Youth Protection Law also indicates the legislator paid attention to principles such as dignity, justice, negation of harm to others, and negation of hardship and embarrassment. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • family rights, women'
  • s rights, reproductive rights, right to health, youth law
  • تاریخ دریافت: 10 اردیبهشت 1403
  • تاریخ بازنگری: 26 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 05 خرداد 1403