مبنا یابی فقهی راهکارهای جبران خسارت ناشی از تورم منفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان ،ایران

10.22091/rcjl.2024.10675.1049

چکیده

یکی از معضلات اقتصاد مدرن تورم منفی است که به اذعان اقتصاد دانان با توجه به اینکه می‌تواند منجر به رکود اقتصادی جامعه شود گاه از تورم مثبت خطرناک‌تر است. در تورم منفی ارزش پول افزایش داشته و در عین حال ارزش کالاها به دلایلی چون افزایش تولیدات و عدم نظارت دقیق بر این موضوع کاهش می‌یابد.

این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی آرای فقیهان معاصر ضمن ارائه راهکارهایی جهت جبران خسارات ناشی از تورم منفی از جمله مسئولیت دولت در جبران خسارات و نیز بیمه خسارات تولیدات و محصولات ، به بررسی مبانی فقهی مرتبط با این راهکار‌ها پرداخته است

برایند بررسی آرای فقها در این خصوص آن است که با توجه به علل مختلفی که در خصوص تورم منفی قابل احصا می‌باشد مسئولیت مدنی دولت صرفاً در مواردی که به واسطه تسبیب ایجابی یا سلبی زمینه تورم منفی را فراهم آورده و یا این مسئله ناشی از تقصیر دولت باشد با استناد به قاعده اتلاف تسبیب و الخراج بالضمان قابل اثبات است همچنین مشروعیت بیمه خسارت ناشی از تورم منفی نیز مستند به اطلاقات و عمومات وفای به عهد و تجارت عن تراض و نیز بنای عقلا و عدم ردع شارع در این خصوص به اثبات رسیده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential foundations of compensation solutions caused by negative inflation

نویسنده [English]

  • Mohammad Rohanimoghaddam
Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Semnan Branch ,Islamic Azad University , Semnan ,Iran
چکیده [English]

One of the problems of the modern economy is negative inflation, which, according to economists, is sometimes more dangerous than positive inflation due to the fact that it can lead to the economic stagnation of the society. In negative inflation, the value of money increases, and at the same time, the value of goods decreases due to reasons such as increased production and lack of strict monitoring of this issue.

This article has analyzed the jurisprudential foundations related to these strategies by analyzing the opinions of contemporary jurists while providing solutions to compensate for the losses caused by negative inflation, including the government's responsibility in compensating for losses and also insurance for damages to productions and products.

The result of examining the opinions of the jurists in this field is that according to the various causes that can be listed in the case of negative inflation, only in cases where the negative inflation is caused by positive or negative attribution or this issue is caused by the negligence of the government. It can be proven by referring to the rule of etlaf and tasbib and al-kharj'o'bezaman.Also, the legitimacy of damage insurance caused by negative inflation has been proven based on the applications and generalities of faithfulness to the covenant and trade, as well as the foundation of reason and the absence of legal restrictions in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil liability
  • transactions
  • negative inflation
  • compensation
  • damage