کاربست قاعده فقهی امتناع با سوء اختیار در فرآیند اقناع دینی با تاکید بر قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم قرآنی، دانشگاه قرآن و حدیث قم

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حدیث

3 استادیار گروه فرهنگ و رسانه دانشکده شهید محلاتی قم

10.22091/rcjl.2024.10838.1059

چکیده

اقناع، هدف علم ارتباطات و قرآن، شریف‌ترینِ گونۀ ارتباط است. هدف نهایی از اقناع، رسیدن به کُنش از راه بینش و گرایش می باشد. شرط اصلی اقناع دینی، در معرض پیام دینی قرار گرفتن مخاطب است. یکی از قواعد مهم فقهی، امتناع از سوء اختیار مکلف می‌باشد که نافی رفع عقوبت محذوریت‌های اختیاری در مسیر انجام تکلیف دینی است. پژوهش پیش رو از طریق گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که مفهوم و کاربست قاعدۀ «امتناع از سوء اختیار مکلف» در اقناع دینی چیست؟ قاعدۀ امتناع در کلام و اصول فقه و فقه کاربرد دارد و پشتوانۀ نقلی و عقلی دارد و کاربست آن بسیار گسترده است. در مسأله اقناع دینی با تاکید بر قرآن کریم می‌توان کاربست این قاعده را در دو حوزۀ فردی و اجتماعی تقسیم‌بندی نمود که مسائلی همچون انصات می‌تواند در حوزۀ فردی مقوم به این قاعده باشد. بر این اساس، دایرۀ انصات از سکوت به استماع، توسعه خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The application of the jurisprudential rule of refusal with abuse of discretion in the process of religious persuasion with an emphasis on the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • fatemeh hajizadeh 1
  • mohammad moradi 2
  • mohammadreza mahmoudi 3
1 qom
2 qom
3 qom
چکیده [English]

Suasio est finis scientiae communicationis, et Qur'an est optimus communicationis existendi. Ultimus finis persuasionis est ut actio per visum et inclinationem perficiat. Praecipua nvestigatio ventura huius condicionis est exponere nuntium religionis auditores.narrationem et intellectualem sustentationem habet et latissimum eius applicationem Ab abusu discretionis, quae est negatio tollendae poenae discretionis cohibitionis in modo adimplendi officium religiosi. Investigatio ventura huic quaestioni respondere studet per informationem collectionem bibliothecae et methodum analyticam describit, quaenam est notio et applicatio regulae recusationis abusus discretionis in persuasione religiosa? Regula recusationis adhibetur in theoria ac principiis iurisprudentiae persuasione religiosa? Regula recusationis adhibetur inet iurisprudentiae et narrationem et intellectualem sustentationem habet et latissimum eius applicationem. In eventu religiosae persuasionis, Sancti narrationem et intellectualem sustentationem habet et latissimum eius applicationemQuran emphasi, applicatio huius regulae in duas provincias, singularem et gubernationem dividi potest, et quaestiones quales anasat in singulis dominiis hac regula fundari possunt. circulus anasat a silentio ad audiendum explicabitur.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persuasion, refusal of abuse, religious persuasion, Holy Qur'
  • an, jurisprudence