نویسنده = ���������� ���������� ����������������
بررسی مسئولیت قدرت سیاسی در اجرای شریعت از منظر فقه

دوره 1، شماره 1، مهر 1402، صفحه 58-82

10.22091/rcjl.2023.8823.1010

محمدصادق یوسفی مقدم؛ سید محسن آل نبی