نویسنده = محمدرسول آهنگران
جستاری در مسئولیت کیفری دولت‌ها در قبال تروریسم با مطالعه فقه و حقوق بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403

10.22091/rcjl.2024.9866.1028

امیر احمدی؛ محمدرسول آهنگران