نویسنده = علیرضا ابراهیمی
بررسی فقهی و حقوقی تصرف غیر مجاز بستروحریم رودخانه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

10.22091/rcjl.2024.9466.1023

علیرضا ابراهیمی؛ رضا عسکری


بررسی حقوقی توقیف غیر قانونی اموال ایران توسط آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.22091/rcjl.2024.10169.1036

علیرضا ابراهیمی؛ سجاد حیدری