موضوعات = فقه
بررسی فقهی حقوقی قاعده نفی سبیل در مذاکرات هسته‌ای وین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22091/rcjl.2023.9111.1017

فهیمه فضل زرندی؛ علیرضا ابراهیمی


شرط مالیت در معاملات ملکی در متاورس از منظر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

10.22091/rcjl.2024.9895.1032

محمد فائزی؛ روح الله بهرام ارجاوند


بررسی مسئولیت قدرت سیاسی در اجرای شریعت از منظر فقه

دوره 1، شماره 1، مهر 1402، صفحه 58-82

10.22091/rcjl.2023.8823.1010

محمدصادق یوسفی مقدم؛ سید محسن آل نبی


واکاوی مبانی و معاییر اطاعت زن از شوهر در اشتغال

دوره 1، شماره 1، مهر 1402، صفحه 234-254

10.22091/rcjl.2023.9240.1020

محمد حسن حائری؛ سید محمود میرنوربخش؛ سعیده معصومی حصاری