دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مهر 1402، صفحه 1-300 
واکاوی مبانی و معاییر اطاعت زن از شوهر در اشتغال

صفحه 234-254

10.22091/rcjl.2023.9240.1020

محمد حسن حائری؛ سید محمود میرنوربخش؛ سعیده معصومی حصاری