بررسی مسئولیت قدرت سیاسی در اجرای شریعت از منظر فقه

دوره 1، شماره 1، مهر 1402، صفحه 58-82

10.22091/rcjl.2023.8823.1010

محمدصادق یوسفی مقدم؛ سید محسن آل نبی


واکاوی مبانی و معاییر اطاعت زن از شوهر در اشتغال

دوره 1، شماره 1، مهر 1402، صفحه 234-254

10.22091/rcjl.2023.9240.1020

محمد حسن حائری؛ سید محمود میرنوربخش؛ سعیده معصومی حصاری


بررسی فقهی حقوقی قاعده نفی سبیل در مذاکرات هسته‌ای وین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22091/rcjl.2023.9111.1017

فهیمه فضل زرندی؛ علیرضا ابراهیمی